data:text/calendar;charset=utf8;base64,QkVHSU46VkNBTEVOREFSDQpWRVJTSU9OOjIuMA0KQkVHSU46VkVWRU5UDQpVSUQ6ZjQ1ZGU0NDJiZjMxZTU3MjUwM2YwYjI1ZGI5ZjY2NWYNClNVTU1BUlk6SW9UIFRlY2ggRXhwbw0KRFRTVEFSVDtUWklEPUV1cm9wZS9Mb25kb246MjAyMzA1MTdUMDIwMDAwDQpEVEVORDtUWklEPUV1cm9wZS9Mb25kb246MjAyMzA1MThUMDIwMDAwDQpERVNDUklQVElPTjpFeHBsb3JpbmcgdGhlIGxhdGVzdCBjaGFsbGVuZ2VzXCwgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBhbmQgaW5ub3ZhdGlvbnMgd2l0aGluIHRoZSBJbnRlcm5ldCBvZiBUaGluZ3MgYW5kIGNvdmVyaW5nIHRoZSBpbXBhY3QgaXQgaGFzIGFjcm9zcyBpbmR1c3RyeSBzZWN0b3JzLiBPdXIgY29tbXVuaXR5IG9mIGluZHVzdHJ5IGV4cGVydHMgd2lsbCBleHBsb3JlIGFuZCBkZWJhdGUgdGhlIHRlY2hub2xvZ2ljYWwgYWR2YW5jZW1lbnRzIGFjcm9zcyB0aGUgSW9UIGVjb3N5c3RlbSBhbmQgYmV5b25kLg0KTE9DQVRJT046U2FudGEgQ2xhcmEgQ29udmVudGlvbiBDZW50ZXJcLCBDYWxpZm9ybmlhXCwgVVNBDQpFTkQ6VkVWRU5UDQpFTkQ6VkNBTEVOREFS